Eklandskapet

Så nära naturen man kan komma!

Stafsäters gård ligger i södra delen av ett 687 hektar stort kommunalt naturreservat vid namn Tinnerö Eklandskap. Reservatet domineras av gamla ekar i ett böljande beteslandskap där mängder av växter och djur har sin hemvist. Insprängt bland ekhagarna finns barrskogar, ekologiskt odlade åkermarker, blomrika slåttervallar samt flera återskapade våtmarker. Reservatet avslutas i söder av Rosenkällasjön. Tinnerö är också rikt på fornlämningar från järnåldern. Spåren i form av stensträngar, boplatser, fornåkrar och gravfält från framförallt järnåldern är mycket välbevarade.

För dig som besökare är området lättillgängligt med ett omfattande grusvägsnät lämpligt för cykling. Informationstavlor, skyltade stigsystem, rast- och grillplatser samt flera fågeltorn finns för att underlätta och berika ditt besök. Särskilt tillgänglighetsanpassade besöksområden är Smedstad dammar, Frökärret och Dämmet vid Rosenkällasjön.